สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กรกฏาคม 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
8
วันนี้
585
วานนี้
1527


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


     
 
 
     
นางสาวรจนา สีหราช
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวฐานิตา ศรีชานิล
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสากล ไชบอน
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงจำปา
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
นางสาวจันสุดา ทองสิทธิ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวประภาพร ดาสม
ตำแหน่ง :: ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววัภา เหล่าถาวร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
 
นายถาวร ภูหนองโอ่ง
ตำแหน่ง :: นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว การบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน

งานที่เกี่ยวข้อง
1. สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. ฟื้นฟูวิถีไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. ส่งเสริมดนตรี กีฬา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย