สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กรกฏาคม 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

พุธ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
5
วันนี้
10
วานนี้
450


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กองคลัง


     
 
 
     
นางอุไรพร โคตะนนท์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางจิรัชญญา มุริจันทร์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางปนัดดา ไชยปัญหา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวนภาพร พรหมลักษณ์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางแรมเดือน วรชินา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวเด่นนภา มะกา
ตำแหน่ง :: ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางกาญจนา มนตรี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวจิราพร วังนันท์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปานฤดี สินเนตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางลักษณานุสรณ์ เดชสองชั้น
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญล้วน แสงยศ
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย