สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<สิงหาคม 2563>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
19
วันนี้
343
วานนี้
842


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สำนักงานปลัด อบต.


     
 
 
     
นายบรรเลง ผาสุขธนไพศาล
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายเทพอมร ประยูรชาญ
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุริยัน น้อยศรี
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักงานปลัด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพัชรี บุญกุศล
ตำแหน่ง :: นักทรัพยากรบุคคล
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุรีพร รีชัยพิชิตกุล
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอนงค์ ขุ่มด้วง
ตำแหน่ง :: ลูกจ้างประจำ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนิภา ไชยพิบูล
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพิชชา จันทะหาร
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสุรีรัตน์ สุดสีดา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
จ่าเอกประยุน อาสาสนา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวนวลละออ แก้วจรุญ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวเอื้อมพร แสนบุตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุริยะ แท่นทองศรี
ตำแหน่ง :: นักการภารโรง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายรินทร์ บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูรายละเอียด
 
นายธีระสิทธิ์ หงษ์แสง
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถขยะ
ดูรายละเอียด
 
นายพุทธะ อดทน
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายจิระวัฒน์ แสงยศ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสยาม ศรีโสภา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย