สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กรกฏาคม 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
40
วันนี้
749
วานนี้
1527


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สมาชิกสภา อบต.


     
 
 
     
นายสมนึก พัดเพ็ง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ดูรายละเอียด
 

นางบุญหนา สะตะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสมพาด จวนสาง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางจิณห์นิภา ดีกลาง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวันเพ็ญ ดอกไม้
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุนทร มิไพฑูรย์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุดร แก้วพรม
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสายสมร รัตนติสร้อย
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมใจ สังกะสี
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสงวน ภูกาบเงิน
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายมนัส นารินทร์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมบัติ ทมจีน
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางดวงมณี นาคทอง
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประยงค์ สร้อยสูงเนิน
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมศรี ชอบสุข
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมนา รัตนวงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายคำหล้า วีระโห
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุทัย ชัยวงษ์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญเลี้ยง หาญณรงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 11
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย