สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<สิงหาคม 2563>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
14
วันนี้
378
วานนี้
842


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
นายสายันต์ บุญมาตุ่น
ตำแหน่ง :: นายก อบต.ดูนสาด
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายคำปุน ชัยปลื้ม
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายศักดิ์ชาย บัวชม
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางเสาวนิตย์ ประชุมเลขานานก
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมนึก พัดเพ็ง
ตำแหน่ง :: ประธานสภา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุดร แก้วพรม
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา
ดูรายละเอียด
 

สมาชิกสภา อบต.


     
 
 
     
นายสมนึก พัดเพ็ง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ดูรายละเอียด
 

นางบุญหนา สะตะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสมพาด จวนสาง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางจิณห์นิภา ดีกลาง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวันเพ็ญ ดอกไม้
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุนทร มิไพฑูรย์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุดร แก้วพรม
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสายสมร รัตนติสร้อย
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมใจ สังกะสี
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสงวน ภูกาบเงิน
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายมนัส นารินทร์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมบัติ ทมจีน
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางดวงมณี นาคทอง
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประยงค์ สร้อยสูงเนิน
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมศรี ชอบสุข
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมนา รัตนวงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายคำหล้า วีระโห
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุทัย ชัยวงษ์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญเลี้ยง หาญณรงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิก อบต หมู่ที่ 11
ดูรายละเอียด
 

สำนักงานปลัด อบต.


     
 
 
     
นายบรรเลง ผาสุขธนไพศาล
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายเทพอมร ประยูรชาญ
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุริยัน น้อยศรี
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักงานปลัด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพัชรี บุญกุศล
ตำแหน่ง :: นักทรัพยากรบุคคล
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุรีพร รีชัยพิชิตกุล
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอนงค์ ขุ่มด้วง
ตำแหน่ง :: ลูกจ้างประจำ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนิภา ไชยพิบูล
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพิชชา จันทะหาร
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสุรีรัตน์ สุดสีดา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
จ่าเอกประยุน อาสาสนา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวนวลละออ แก้วจรุญ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวเอื้อมพร แสนบุตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุริยะ แท่นทองศรี
ตำแหน่ง :: นักการภารโรง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายรินทร์ บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูรายละเอียด
 
นายธีระสิทธิ์ หงษ์แสง
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถขยะ
ดูรายละเอียด
 
นายพุทธะ อดทน
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายจิระวัฒน์ แสงยศ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสยาม ศรีโสภา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร

กองคลัง


     
 
 
     
นางอุไรพร โคตะนนท์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางจิรัชญญา มุริจันทร์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางปนัดดา ไชยปัญหา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวนภาพร พรหมลักษณ์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางแรมเดือน วรชินา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวเด่นนภา มะกา
ตำแหน่ง :: ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางกาญจนา มนตรี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวจิราพร วังนันท์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปานฤดี สินเนตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางลักษณานุสรณ์ เดชสองชั้น
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญล้วน แสงยศ
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

กองช่าง


     
 
 
     
นายสายัญต์ อุสาย
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองช่าง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายจักรกริช บาลดี
ตำแหน่ง :: นายช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายธวัชชัย มีจำรัส
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐพงษ์ สีหราช
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายพีร์นิธิ สีเหลือง
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสราวุฒิ เหล่าหนวด
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ และการจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักร  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
1. การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารในเขต อบต.
2. การขอใช้แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย
3. การขอติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
4. การซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ
5. การขอนุญาตขุดดิน - ถมดิน
6. การออกใบอนุญาตสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


     
 
 
     
นางสาวรจนา สีหราช
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวฐานิตา ศรีชานิล
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสากล ไชบอน
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงจำปา
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
นางสาวจันสุดา ทองสิทธิ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวประภาพร ดาสม
ตำแหน่ง :: ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววัภา เหล่าถาวร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
 
นายถาวร ภูหนองโอ่ง
ตำแหน่ง :: นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว การบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน

งานที่เกี่ยวข้อง
1. สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. ฟื้นฟูวิถีไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. ส่งเสริมดนตรี กีฬา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย