สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<มกราคม 2564>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
29
วันนี้
349
วานนี้
1249


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
๒.ข้อมูลผู้่บริหาร
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
๑.โครงสร้าง
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
๓.อำนาจหน้าที่
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O5 ข้อมูลการติดต่อ
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย