สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2563>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
9
วันนี้
129
วานนี้
476


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศทั่วไป


ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
 
ประกาศการกำหนดราคากลาง
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีประจำปี 2561
พุธ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561
 
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
พุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
เรื่อง ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปารูปแบบใหม่
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
ศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีประจำปี 2560
พุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
พุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี ประจำปีภาษี 2560
 
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
พุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปรมาณ 2560
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
พุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย