สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<ธันวาคม 2563>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

พุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
4
วันนี้
134
วานนี้
263


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศทั่วไป


เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
 
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
พุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อังคาร ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำรำภาษี ประจำปี 2562
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีประจำปี 2562
จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
 
การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน
พุธ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศการกำหนดราคากลาง
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๑
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีประจำปี 2561
พุธ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561
 
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
พุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
เรื่อง ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปารูปแบบใหม่
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
ศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีประจำปี 2560
พุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
พุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี ประจำปีภาษี 2560
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย