สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<ธันวาคม 2563>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
48
วันนี้
648
วานนี้
4364


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

คู่มือสำหรับประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
ภาษีป้าย
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอต่อใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย