สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<มกราคม 2564>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
41
วันนี้
1854
วานนี้
930


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี


การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.หัวนาคำ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 15,759,839.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน

-

-

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

9

4,920,640.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

24

5,368,663.00

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

26

4,275,376.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

-

-

ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

91,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

20

1,072,160.00

รวม

82

15,727,839.00

 


ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
งบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย