สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<มกราคม 2564>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
32
วันนี้
352
วานนี้
1249


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.หัวนาคำได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน
        1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการนำภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ
        1.2 ส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
        2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง
        2.2 สงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต
        2.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        2.4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
        3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและ ระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
        3.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
        3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้บ้านเมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
        3.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
        4.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
        4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพและ คุณธรรมนำความรอบรู้ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
        4.3 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
        4.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้าน สาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
        4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา และสร้างโอกาสให้เยาวชน

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
        5.1 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ

6. ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        6.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่อ
        6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และ
        6.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่าไม้) ให้อุดมสมบูรณ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
        7.1 การเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริตเพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
        7.2 การพัฒนาภาวะผู้น้ำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
        7.3 การพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร อปท. จังหวัดขอนแก่น ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง
        7.4 การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ของ อปท. จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
        7.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
        7.6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน


ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย