ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรการเรียนรู้

คู่มือแนวทาง
การปฏิบัติงานราชการ
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
ตัวอย่างหนังสือรับรอง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ. ศ. 2542
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาลพนักงานครูลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

 ระบบบัญชีของ อปท. e-LAAS 

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. (e-PlanNACC)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)