สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<มกราคม 2564>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
49
วันนี้
1654
วานนี้
930


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

สภาพทางเศรษฐกิจ


สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม
     พืชเศรษฐกิจ (พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นมากที่สุด 5 ลำดับ เรียงจากมากไปหาน้อย

ลำดับที่

พืชเศรษฐกิจ

จำนวนพืชที่ปลูก/ไร่

1.
2.
3.
4.
5.

ยางพารา
อ้อย
ข้าว
มันสำปะหลัง
พริก

4,000
9,000
1,500
1,200
500

   
การพาณิชยกรรมและบริการ
     สถานีน้ำมัน จำนวนสถานีน้ำมัน/ปั๊ม 6 แห่ง จำนวนสถานีแบบปั๊มหลอด 5 แห่ง

 

การบริการพื้นฐาน

การโทรคมนาคม/สื่อสาร

     - ที่ทำการไปรษณีย์
     - สถานที่บริการอินเตอร์เน็ต
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 15 ตู้
ประมาณ 1 เครื่อง/หลังคาเรือน

    
การไฟฟ้า
     เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึง เกือบทั้งตำบลประมาณ 98% ของจำนวนหลังคาเรือน ทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน มีเครื่องอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
   
ประปา

     - จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้
     - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้
     - ระบบน้ำประปาที่ใช้ในพื้นที่ตำบลดูนสาด

2,126 ครัวเรือน
10 ครัวเรือน
มีทั้งแบบประปาผิวดินและประปาบาดาล

    
การคมนาคม/การจราจร

     - ถนน
          1.จำนวนถนนลูกรัง 
          2.จำนวนถนนดิน 
          3.จำนวนถนนลาดยาง 
          4.จำนวนถนนคอนกรีต 
     - สะพาน
          จำนวนสะพานคอนกรีต 
     - แหล่งน้ำ
          1.จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง 
          2.จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น 
          3.จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ  


25 สาย ประมาณการความยาว 200 กม.
4 สาย ประมาณการความยาว 10 กม.
3 สาย ประมาณการความยาว 17 กม.
30 สาย ประมาณการความยาว 7 กม.

2 แห่ง

จำนวน 4 แห่ง/สาย
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 20 แห่ง

 


 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย