สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<มกราคม 2564>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
32
วันนี้
212
วานนี้
1249


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลดูนสาด มีพื้นที่ ประมาณ 63.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,487.43 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระนวนไปทางทิศเหนือตามถนนสายกระนวน-ท่าคันโท ประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 84 กิโลเมตร   
     
ขอบเขตการปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน
     หมู่ 1 บ้านดูนสาด (นายสมาน มุงคุณ)
     หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ (นายอินตา อันทะบุรี)
     หมู่ 3 บ้านตอประดู่ (นายศักดิ์ นิลผาย)
     หมู่ 4 บ้านนามูล (นายวีระ ทองน้อย)
     หมู่ 5 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ (นายชัยณรงค์ แย้มศรี) 
     หมู่ 6 บ้านตอประดู่ (นายคำไพ จันดวง)
     หมู่ 7 บ้านนามูล (นายนิรันดร อ่อนสาคร)
     หมู่ 8 บ้านคลองชัย (นายจำเนียร แสงผา) กำนันตำบลดูนสาด
     หมู่ 9 บ้านภูถ้ำเม่น (นายสำรวย ม่วงสนิท)
     หมู่ 10 บ้านตอประดู่ (นายหนูเชียร บุญหล้า)
     หมู่ 11 บ้านตอประดู่ (นายสินธนู นนทศิริ)
   
อาณาเขต

 

     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ภูโน อ.หนองกุงศรี ภูเค็ง อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ต.หนองโก อ.กระนวน 
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
ต.ห้วยยาง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน


สถิติเว็บไซต์
 
สภาพสังคม

เขตการปกครอง 
     ประชากร มีจำนวนประชากรตามสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอกระนวน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,086 คน ตำบลดูนสาด มีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ มีเขตการปกครองในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านดูนสาด หมู่ที่ 1
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2
บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3
บ้านนามูล หมู่ที่ 4
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5
บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 6
บ้านนามูล หมู่ที่ 7
บ้านคลองชัย หมู่ที่ 8
บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ 9
บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 10
บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 11

305
414
303
608
212
401
672
148
260
301
377

289
455
297
596
203
379
717
145
303
294
409

592
869
600
1,204
415
780
1,389
293
563
595
786

146
203
188
349
144
215
388
97
141
168
184

 

 

4,001

4,085

8,086

2,223

    

การศาสนา
     ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 100% ของประชากร จำนวนวัด 7 แห่ง

          1. วัดเสาวคนธ์วราราม
          2. วัดกลางสามัคคีธรรม
          3. วัดใหม่ดงมูลวราราม
          4. วัดดงมูลพุทธาวาส
          5. วัดบุญประเสริฐอุดมธรรม
          6. วัดคลองชัยพุทธาวาส
          7. วัดเทพนิมิตรวราราม

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านดูนสาด
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6,10 บ้านตอประดู่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3,11 บ้านตอประดู่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4,7 บ้านนามูล
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านคลองชัย
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านภูถ้ำเม่น

       
ศิลปวัฒนธรรม
     ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มีประเพณีประจำท้องถิ่น เช่นเดี่ยวกับชาวไทยอีสาน เช่น บุญพระเวท บุญบั้งไฟ บุญเข้าพรรษา บุญกฐิน เป็นต้น

การศึกษา
     - ข้อมูลสถานศึกษา
          1.โรงเรียนนามูลวิทยาคม
          2.โรงเรียนดูนสาด
          3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง
     - ระบบการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบด้วย
          1.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง
          2.การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 1 ศูนย์การเรียน 


 
อาชีพ
อาชีพ
1. การเกษตร
รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเกษตรมากที่สุด  คือประมาณร้อยละ 90 เช่น ทำนา ปลูกพืชไร่  พืชสวน เป็นต้น
-  การทำนา  ได้แก่  การปลูกข้าว  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก  พื้นที่ทำนาประมาณ   16,574   ไร่  มีการปลูกไว้รับประทานและขายเป็นส่วนใหญ่
-  การปลูกพืชไร่  ได้แก่  อ้อย  ข้าวโพด   ถั่วลิสง  เป็นการปลูกเพื่อขาย
-  การปลูกพืชสวน    ได้แก่  พริก  ถั่วฝักยาว  มะเขือ  แตงไทย  อื่น ๆ  ซึ่งปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนและขายเป็นบางส่วน
-  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น มะลิ  ดาวเรือง เป็นต้น
-  การปลูกพืชไม้ยืนต้น  ไม้ผล  และสวนป่า  ได้แก่  มะม่วง  มะขาม  กล้วย  มะพร้าว  เป็นการปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนและขายเป็นบางส่วน 
2.  การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อการบริโภค ประเภทสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่  ได้แก่  สุกร  โคเนื้อ  กระบือ  ไก่  เป็ด    และเลี้ยงไหมในครัวเรือน
 
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย