สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

ผลการดำเนินงาน

<<ตุลาคม 2563>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

อาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
17
วันนี้
544
วานนี้
790


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

     ตำบลดูนสาด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนที่เรียกว่า ดงมูล ทั้งหมด เริ่มมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยเมื่อปี พ.ศ. 2501ซึ่งตอนนั้นขึ้นต่อบ้านคำไฮ ตำบลหนองโก เดิมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลดูนสาดเป็นพื้นที่สีแดง ปี พ.ศ. 2517 ตำรวจชายแดนเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยจนถึงปี พ.ศ. 2522 ผู้ก่อการร้ายหมดไป ในปี พ.ศ. 2525 หมู่บ้านนี้จึงได้ตั้งเป็นตำบลดูนสาด
     ตำบลดูนสาด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล


 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย